Algemene voorwaarden Pro Wave.nl

Definities

  • Opdrachtgever: de (potentiële) afnemer van producten van Pro Wave.
  • Pro Wave: Pro Wave International Rotterdam
  • Overeenkomst: zowel schriftelijke, mondelinge als elektronische, die tussen Pro Wave.nl en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging en/of aanvulling dienaangaande, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en uitvoering.
  • Producten: het onderwerp van een of meerdere Overeenkomst(en).
  • Order: elke aanvraag van de Opdrachtgever aan Pro Wave.nl tot het aangaan van een Overeenkomst.

Aanbiedingen en Overeenkomsten
Alle aanbiedingen via Pro Wave zijn vrijblijvend. Een aanbieding is niet-bindend voor Pro Wave en dient slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order. Aan aanbiedingen via Pro Wave kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Een aanbieding via Pro Wave verbindt Pro Wave niet tot het sluiten van een Overeenkomst met de Opdrachtgever, ook niet indien de Opdrachtgever het vrijblijvende aanbod reeds heeft aanvaard.

Indien Pro Wave overgaat tot uitvoeren van de Order, of indien Pro Wave schriftelijk een Order aanvaardt, is er sprake van een Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Pro Wave.

De productinformatie zoals afbeeldingen en specificaties (mogelijkheden, afmetingen, gewichten, kleuren etc.) op Pro Wave is samengesteld op basis van de informatie uit externe bronnen. Pro Wave aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Eventuele afwijkingen van de geleverde Producten ten opzichte van de productinformatie op Pro Wave kunnen geen aanleiding zijn voor schadevergoeding of het ongedaan maken van de Overeenkomst.

Prijzen en aanbiedingen
Prijzen en aanbiedingen kunnen binnen de looptijd van de aanbieding zonder kennisgeving vooraf gewijzigd worden. Indien binnen de looptijd van de aanbieding een prijsverhoging optreedt in een reeds geplaatste Order welke door Pro Wave is bevestigd, is Opdrachtgever gerechtigd om deze Overeenkomst schriftelijk te annuleren.

Alle prijzen en tarieven zijn inclusief 19 % BTW.
Druk- en zetfouten voorbehouden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Leveringstermijn
De leveringstermijn is indicatief en bedraagt +/- 7 werkdagen. Levering geschiedt onder voorbehoud van de beschikbaarheid van deze producten.

Aflevering en risico
Pro Wave draagt zorg voor het transport van de Producten naar de Opdrachtgever.
De (af)levering en betaling van Producten geschieden onder de gebruikelijke rembours-condities. Dit houdt in dat u het aankoopbedrag aan de postbode betaalt. Pro Wave is gerechtigd de Overeenkomst in gedeelten na te komen. De extra kosten voor nalevering komen voor rekening van Pro Wave.

Opdrachtgever dient alvorens de Producten in ontvangst te nemen te controleren of de verpakking en het daarop aangebrachte afsluitingsmateriaal beschadigd zijn. Indien Opdrachtgever constateert dat er sprake is van een geopende verpakking, een beschadigde verpakking of beschadigd en/of hersteld afsluitingsmateriaal dient het pakket te worden geweigerd en dient Opdrachtgever Pro Wave zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 1 werkdag (maandag t/m vrijdag), op de hoogte te stellen van het geconstateerde.

Het risico gaat over op het moment dat de Producten en de verpakking worden geaccepteerd op het door Opdrachtgever opgegeven adres.

Indien het Product tijdens het transport zoek raakt draagt Pro Wave zorg voor het opstarten van een natrekkingsonderzoek. Zodra uit de uitslag van dit onderzoek blijkt dat de zending niet is aangeboden op het door Opdrachtgever opgegeven adres zal Pro Wave het Product vervangen.

Zichttermijn
Voor zover niet anders aangegeven, heeft u na ontvangst van de Order gedurende een periode van 7 werkdagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden en de Producten binnen dezelfde termijn te retourneren. Bij schriftelijke ontbinding binnen de genoemde termijn zal Pro Wave binnen 14 dagen nadat de Producten retour zijn ontvangen het aankoopbedrag retourneren of in overleg met de Opdrachtgever een gelijkwaardig product leveren.

Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling of omruilen als de Producten zijn beschadigd of de verpakking van de Producten is geopend en/of niet in de originele verpakking wordt geretourneerd. Postadres retourzendingen: Pro Wave Int., Postbus 9099, 3007 AB, Rotterdam.

Garantie
Pro Wave garandeert dat de door haar geleverde Producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.

Op elk van de door Pro Wave geleverde Producten geldt de garantietermijn van de fabriek en de voorwaarden die de fabrikant van het product stelt aan de uitoefening van de garantie. De aanspraak op garantie vervalt indien anderen dan door de fabriek of leverancier aangewezen reparateur/servicedienst zonder toestemming herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.

Aanvaarding
Door uw Order geeft u te kennen dat u met de leverings- en/of betalingsvoorwaarden accoord gaat.

Pro Wave heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de aanbiedingsperiode te wijzigen.

Indien u Producten ontvangt die u niet heeft besteld, dan dient u Pro Wave hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Pro Wave draagt zorg voor vervanging van het geleverde en vergoed de kosten voor het verzekerde transport.

Ongeacht of het geleverde het bestelde is, vervalt de aanspraak op omruilen als de Producten zijn beschadigd of de verpakking van de Producten is geopend en/of niet in de originele verpakking is geretourneerd.

Privacy
Pro Wave zal de persoonsgegevens van Opdrachtgever vertrouwelijk behandelen en niet beschikbaar stellen aan derde partijen. Persoonsgegevens worden door Pro Wave alleen gebruikt voor het uitvoeren van de Overeenkomst(en) en het zenden van post bij aanbiedingen en nieuws.

Overmacht
Indien Pro Wave door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van de Overeenkomst opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

Indien de overmachttoestand drie maanden of langer duurt, hebben zowel de Opdrachtgever als Pro Wave het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.

In geval van overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding.
Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waarbij buiten de wil van Pro Wave nakoming van de Overeenkomst wordt verhinderd, vertraagd of bedrijfseconomisch onverantwoord wordt waardoor nakoming van die Overeenkomst door Pro Wave in redelijkheid niet kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst was te voorzien. Tot die omstandigheden worden ook gerekend problemen bij toeleveranciers van Pro Wave, transport en/of transmissiefaciliteiten en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.

Intellectuele eigendom
De Opdrachtgever garandeert Pro Wave dat door het openbaar of toegankelijk maken van databestanden en/of informatiedragers geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die Pro Wave en/of derden kunnen doen gelden krachtens de geldende auteurswet of andere nationale of internationale regelgeving op het gebied van of het recht van intellectueel of industrieel eigendom en de regelgeving met betrekking tot de onrechtmatige daad. De Opdrachtgever vrijwaart Pro Wave zowel in- als buiten rechten voor alle aanspraken die derden geldend kunnen maken.

Toepasselijk recht
Deze voorwaarden zijn van toepassing sinds 1 januari 2004.

Op deze Algemene Voorwaarden en op alle door Pro Wave gesloten Overeenkomsten met een Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen, ontstaan uit de Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomsten zullen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Rotterdam, met dien verstande dat Pro Wave het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen de Opdrachtgever aanhangig te maken bij andere bevoegde rechterlijke colleges.